گیل حجم 12-4

تی دیئن ره
می چوم تشتایی داره
رافائی کویره میئن
نانم چره
آب نوخوره می چوم

واگردان :

برای دیدن ات
تشنگی دارد چشم ام
در کویر انتظار
نمی دانم چرا
چشم ام آب نمی خورد

یک پاسخ ارائه کنید