گیل حجم 13-1

کلمه
سبزا بوستن دره کاغذ ِ سر
شاعر
سبزا کودان دره
خو حرفان َ
باد
خیال ِ دشت ِ دورون
جه سبز حرفان
سبزی چیئن دره

واگردان :

کلمه
بر کاغذ نمایان می شود
شاعر
دارد حرف های اش را
سبز می کند
باد
در دشت خیال
از حرف های سبز
دارد سبزی می چیند

یک پاسخ ارائه کنید