گیل حجم 13-2

وختی
پرنده جه می صدا
آب خوره
می صدا پر گیره
پرنده
می صدا پر ِ اَمره
پر زنان
اوج گیره تا بوجور بوجوران
پرنده پرواز
جه می صدا آب خوره

واگردان :

وقتی
پرنده از صدای من
آب می خورد
صدای ام می پرٌد
پرنده
با پر ِ صدای من
پر زنان
اوج می گیرد تا بالا بالاها
پرواز پرنده
از صدای من آب می خورد

یک پاسخ ارائه کنید