گیل حجم 13-3

آمی غورصه جا
تی سور بر جایه
سور بوخوردیم
جه تو
زیندیگی پاسور ِ جا
ونالیم
آمی ناجه قبر ِ سر
سوری بوجور بایه

واگردان :

از اندوه ما
شادمانی تو بر جاست
سور خوردیم
از تو
در پاسور زندگی
اجازه نمی دهیم
بر قبر آرزوی مان
گل سوری بروید

یک پاسخ ارائه کنید