گیل حجم 13-4

گول بشکاوس
می نیگا میئن
می نیگا گول گولی بو
گول می نیگا میئن
گولی بو
می نیگا مره
دوخادم تی ناما

واگردان :

گل شکفت
در نگاه ام
نگاه ام گل گلی بود
گل در نگاه ام
گلو بود
با نگاه ام
نام ات را صدا زدم

یک پاسخ ارائه کنید