گیل حجم 14-1

چین
چین
چین
نیشته آمی پیچانی جا
اوجور کی
تی دامن ِ چین
فردا
آمی صارا مییانی
دارچین !
تانی
تی چومان َ فوچین

واگردان :

چین
چین
چین
نشسته بر پیشانی مان
مانند
چین دامن ات
فردا
در حیاط ما
دارچین !
می توانی
چشم های ات را ببند

یک پاسخ ارائه کنید