گیل حجم 16-2

کلَمان ِ پوشت
پوشته پوشته فوجه خاب
خابان ِ پوشت
” پیشت ” نشا گوفتان
چوم دوَسته ئید
کلَمان
هازارتا خابان ِ پوشت
منم دوَسته چوم
سر بنامو
ئی پوشته خاب ِ سر
کلَمان
می پوشت ِ سر
نانم چی گوفتان درید

واگردان :

پشت کلمات
پشته پشته خواب ریخته است
پشت خواب ها
” پیشت ” نمی توان گفت
کلمات
چشم بسته اند
پشت ِ هزار خواب
من ام چشم بسته ام
سر نهاده
بر پشته ای خواب
نمی دانم
کلمات
پشت سرم
چه می گویند

یک پاسخ ارائه کنید