گیل حجم 16-4

پرا گیره می نیگا
جه می چومانه لوزی
نیشینه
تی چومانه بیضی میئن
می لب
تی ماچی دهن, واسی
موثلث به
ایتا بی نهایته خط
فاصله نها آمی میئن

واگردان:

می پرد نگاه من
از لوزی چشمان ام
می نشیند
در بیضی چشمان ات
لب ام
برای بوسیدن ات
مثلث می شود
خطی بی نهایت
میان من و تو فاصله هست

یک پاسخ ارائه کنید