گیل حجم 17-1

مراد قلی پور ره

جه هر سو
سو سو زنه تی چوم
تی چوم ِ سویا گیرم
را دکفم
چندر سو فوجه
را مییانی

واگردان :

از هر طرف
چشم ات می درخشد
جهت چشم ات را می گیرم
راه می افتم
چقدر روشنایی ریخته است
بر راه

یک پاسخ ارائه کنید