گیل حجم 17-2

یدالله رویایی زاد روز ره

گول بو تی نام
می گولی چال
گول گولی آفتاب
می شاهد
جه می گولی
تا آفتاب ِ گولی
گول بشکاوس اَ مییانه

واگردان :

گل بود نام تو
در اعماق گلوی ام
آفتاب شاد
شاهد من
از گلوی من
تا گلوی آفتاب
گل شکفت این میانه

یک پاسخ ارائه کنید