گیل حجم 17-4

عجب گولباغی
عجب گولی
داهان واکودم
جه عجب, گول بگم
می گولی تاره کی میئن
گول, عجب
عجب گولی بو

واگردان :

عجب باغ گلی
عجب گلی
دهان باز کردم
از عجب, گل بگویم
در تاریکی گلوی ام
گل, عجب
عجب گلی بود

یک پاسخ ارائه کنید