گیل حجم 2-1

می پلک ِ کنار باد آیه
… باد
… باد
… باد آیه
هرچی بادا باد
بدا بایه

واگردان:

کنار پلک ام باد می آید
… باد
… باد
… باد می آید
هرچه بادا باد
بگذار بیاید

یک پاسخ ارائه کنید