گیل حجم 2-2

چن قلم
بازی بوکودید شمان
تا
قلم سیاپوش بوباس
قلمه بزا
آبتین
خو انگوشتا
به قلم

واگردان :

چند نوع
شما بازی در آوردید
تا
قلم سوگوار شد
قلمه زد
آبتین
انگشت اش را
به قلم

 

یک پاسخ ارائه کنید