گیل حجم 2-3

میز
گَرد و
میز ِ گَرد
فوکولی آدمان
گَرد ِ میز
نیشتن و
دونیا ره
خاب دیئن دَرَد

واگردان :

میز
گرد است و
همایش
آدم های کراواتی
دور میز
نشسته اند و
برای دنیا
دارند خواب می بینند

یک پاسخ ارائه کنید