گیل حجم 5-1

مرگ واکوده داهان
تا فه وره
آدما
کلمه یا
کلمه
داهان دوَسته
تا فه وره
خو حرفانا

 

واگردان :

مرگ دهان گشوده
تا فرو بلعد
آدم را
کلمه را
کلمه
دهان بسته است
تا فرو بلعد
حرف های خودش را

یک پاسخ ارائه کنید