گیل حجم 5-4

چو دکفته همه جا
چو چو چو
ایتا چانچو
چو بَردان درم می اَمره
می تیلیف ِ میئن
چو دره
چره
چو زنی مره

واگردان :

شایعه افتاده همه جا
شایعه شایعه شایعه
یک ” چانچو ”
شایعه دارم با خودم می برم
چوب
در آستین من است
چرا
تحریکم می کنی

* چانچو : چوبشانه ای که دو طرف آن دو زنبیل بزرگ آویزان است

یک پاسخ ارائه کنید