گیل حجم 6-1

بدا
میشین ِ خندَه
تی لب ِ سر
عکس بیگیرم
بدا
تی عکسا
میشین ِ ور
بر عکس بیگیرم

واگردان:

اجازه بده
خنده ی بنفشه را
بر لب تو
عکس بگیرم
اجازه بده
عکس تو را
کنار بنفشه
بر عکس بگیرم

یک پاسخ ارائه کنید