گیل حجم 7-1

مرَه موج بیگیفته
دریایام موج بیگفته
جه می موج
تا دریا موج
هف دریا فاصله یه

واگردان :

موجی شده ام
دریا هم موجی شده است
از موج من
تا موج دریا
هفت دریا فاصله است

یک پاسخ ارائه کنید