گیل حجم 7-3

تی چوم ِ پیله کنار
باد آیه
پیله باد
پیله کُنه همه چیزَه

واگردان :

کنار مژه ی چشم ات
باد می آید
باد عظیم
پیله می کند به همه چیز

یک پاسخ ارائه کنید