گیل حجم 8-1

مرگ ِ مییان اوج گیرم
اوج ِ مرگ
مرگ ِ اوج نی یه

واگردان:

در مرگ اوج می گیرم
اوج مرگ
مرگ ِ اوج نیست

یک پاسخ ارائه کنید