یآسه/ اشتیاق

لبانَ تامتول
نتانه
جیگا دَئن
چومَ یآسه یاَ

برگردان:

سکوت لب ها
نمی تواند
پنهان کند
اشتیاق چشم را

یک پاسخ ارائه کنید