‌‌تاریخ‌ گیلان‌ ‌‌(پس‌ از اسلام)

نگارش و باز خوانی تاریخ محلی ، امروزه بیش از هر زمانی توجه مورخان و پژوهشگران تاریخ را به خود جلب نموده است . ویژگی مهم تاریخ محلی ، پیوند آن با یک عرصه ی جغرافیایی محدود و مشخص است و انگیزه ی اصلی در نگارش چنین آثاری از عشق به زادگاه و یا سرزمینی که به هر دلیل نسبت به آن علاقه ای به وجود آمده است سرچشمه می گیرد تاریخ محلی در چار چوب تاریخ ملی و به عنوان جزیی از آن معنا و مصداق می یابد .

کتاب حاضر که اثری در زمینه ی تاریخ محلی ، در ادامه ی جلد اول تاریخ گیلان پیش از اسلام، به تاریخ گیلان پس از اسلام می پردازد در این جلد خوانندگان با مهم ترین رویدادها و تحولات گیلان پس از ورود علویان به این ناحیه تا پایان عمر جنبش جنگل ، به ترتیب در دوره های میانه ، جدید و معاصر آشنا می شوند.

‌‌تاریخ‌ گیلان‌ ‌‌(پس‌ از اسلام)قربان فاخته در روستای کهنه دوشنبه ی سنگر از توابع شهرستان رشت، در یک خانواده ی کشاورز متولد شد تحصیلات مقدماتی را در سنگر و تحصیلات دانشگاهی را در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته تاریخ در شهرهای اصفهان و تهران گذراند .

وی فعالیت های پژوهشی خود را از نیمه ی دوم دهه ی شصت با چاپ مقالاتی در نشریات گیلان آغاز کرد او در دهه ی هفتاد به روزنامه نگاری روی آورد و فصل نامه ی گیلان زمین را با روش تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی منتشر کرد. از فاخته مقالات متعددی در گاهنامه و نشریات گوناگون از جمله گیلان نامه، کتاب کادوس، کتاب ماه گیلان زمین و گیله وا منتشر شده است.

کتاب های کرونولوژی تاریخ گیلان و نگاهی به گیلان زمین از جمله آثار منتشر شده ی او ست.

یک پاسخ ارائه کنید