تاریخ عمومی

شهرها

اطلاعات عمومی و تاریخ شهرها

ادوار مختلف

گیلان درادوار مختلف تاریخ

غریب شاه

تاریخ و علل قیام غریب شاه

تاریخ تولد

تاریخ زادروز و وفات مشاهیر گیلان

حکام گیلانی

آل بویه

تاریخ و پیشینه آل بویه

ال زیار

تاریخ و پیشینه ال زیار

آل کیا

تاریخ و پیشینه آل کیا ، مقالات

گیلان باستان

کاسپی ها

قوم باستانی در جنوب غربی دریای کاسپین

کادوسی ها

از اقوام باستانی سرزمین گیلان

آماردها

از اقوام باستانی

نوروز بل

جشن باستانی گیلانیان

نامجاهای املش

نامجاهای املش

چاپ شده در صفحۀ ۱۴ و  ۱۵ فصل نامه آوای املش، سال نهم، شماره سی و پنجم، تابستان ۱۴۰۱ https://telegram.me/MotaDeylami  سبز میدان املش: سرزمین بزرگی به مساحتِ تقریباً بالای صدهکتار

1402-03-08
مندمحلۀ اَمَلَش:محلۀ آمارد

مندمحلۀ اَمَلَش:محلۀ آمارد

چاپ شده در صفحۀ ۸ و ۹ فصل نامه ی آوای املش، سال دهم، شماره سی و هفتم، زمستان ۱۴۰۱☀https://telegram.me/MotaDeylami بر اساس کتاب دیلمون پارسی و اشاره به داستان آمُله

1402-03-03
وجه تسمیه برخی از آبادی های اَمَلَش

وجه تسمیه برخی از آبادی های اَمَلَش

چاپ شده در رویه یا صفحۀ ۲۱ تا ۲۵ فصل نامه آوای املش، سال نهم، شماره سی و چهارم، بهار ۱۴۰۱ نویسنده‌ی این مقاله غیرِ معنی کردنِ برخی از آبادی‌های

1402-02-29
اَمَرَش= اَمَلَش

اَمَرَش= اَمَلَش

با این مقاله و مقاله اَملش سرزمینِ اَمَر متوجه خواهید شُد سرزمینِ اصلیِ آمارد‌ها بنامِ املش بوده است، و اینکه نام املش به معنی سرزمین آماردهاست، اینکه آمارد به چه

1402-02-26