دوچرخه

نیویشتن کس (نویسنده)

پرویز فکرآزاد

ایجرا (گوینده)

پرویز فکرآزاد

گویش/لهجه

رشتی

دیچین واچین (ادیت)

فرشید آقامعلی

گیله قصه:

گیلˇقصهٰ خوش بأموئید

موضوع:

دوچرخه

قسمتی از داستان:

بۊلوأرˇگیلانˇدؤر زنیم. زنأنه پیش دکفه، من اونی دۊنبال سر.
-بیده‌ئیی تأنی. دۊکتۊر بۊگفته تره خبه. بیدین چی کیفی دأره!