جوکول

نیویشتن کس (نویسنده)

محمدعلی تیزرو سیاهکلی

ایجرا (گوینده)

کامران تیزرو سیاهکلی

گویش/لهجه

سیاهکلی

دیچین واچین (ادیت)

اردشیر لرد

گیله قصه:

گیلˇقصهٰ خوش بأموئید

موضوع:

جوکول

قسمتی از داستان :

دورهٔ ئ خأُن خأُنی بؤ.

آؤ خوُ شکی بگی تهٔ بؤ.

مردومهٔ بیجأرؤن هممهٔ بترکستئبو یؤ خألهٔ خألهٔ بوبؤ بو. برنجؤن هممهٔ هؤ شی سر ژأرأ بؤبؤن.

یتتهٔ مردأی گ اونهٔ نؤم تقی بؤ خؤ پیٖٖش فیکر کؤنهٔ گ بوشؤن اربأبهٔ ورجی خؤ دردهٔ دیلهٔ بوگؤئ شأید اونهٔ دیل بسؤت ایمسأل یهٔ مینئی مرهٔ تخفیف بدأ ،خؤ سهمهٔ مرأجی هأ نهٔ گیت..