کیتاب سر

نیویشتن کس (نویسنده)

شهلا جوانبخت

ایجرا (گوینده)

نرگس جوأنبخت

گویش/لهجه

خشکبیجاری

دیچین واچین (ادیت)

اردشیر لرد

گیله قصه:

گیلˇقصهٰ خوش بأموئید

موضوع:

کیتاب سر