ماهی گیر

نیویشتن کس (نویسنده)

فریده بزرگی

ایجرا (گوینده)

فریده بزرگی

گویش/لهجه

لشت نشایی

دیچین واچین (ادیت)

کیا حدایقی

گیله قصه:

گیلˇقصهٰ خوش بأموئید

موضوع:

ماهی گیر

قسمتی از داستان:

هوأسرد بۊ. گؤر خأنهٰ صدأ أدمˇگیشه کرأ گۊدی…ثریا بگؤته برأر می چۊم راغˇسر کلأسأ بؤ…چی بۊبؤ گۊل برأر؟ تی رنگ چره کأله وأجمهٰ مأنهٰ؟…