پاسگاه

نیویشتن کس (نویسنده)

سیامک یحیی زاده

ایجرا (گوینده)

سیامک یحیی زاده

گویش/لهجه

رشتی

دیچین واچین (ادیت)

اردشیر لرد

گیله قصه:

گیلˇقصهٰ خوش بأموئید

موضوع:

پاسگاه حیاط دیمه

قسمتی از داستان:

هسأ ایتأ ایشتبأهی بؤبؤ تی نأز مره بأیه، شومأ پیله تری، تی مألم کی صحیح سألم تحویل بیگیفتی…