تیاتر

نیویشتن کس (نویسنده)

پرویز فکرآزاد

ایجرا (گوینده)

پرویز فکرآزاد

گویش/لهجه

رشتی

دیچین واچین (ادیت)

اردشیر لرد

گیله قصه:

گیلˇقصهٰ خوش بأموئید

موضوع:

تیاتر

قسمتی از داستان امشب:

أحمد پأ چسبأنه:
– ایطأعت تیمسأر! من ؤ جغلأن، نهایت حق ؤ سعی یأیهٰ کۊنیم کی نمأیش حیسأبی دیدنی ببهٰ تیمسأر! حضرتعألی خأطر جمع ببه!
تیمسأر می قدˇقوأره فأندیره ۊ غش غش خنده کۊنه:
– سأغرزأنی یم مگر خأیه بأزی بؤکونه هه پأچˇقدˇ مره؟ ده جه اؤن رشیدتر پیدأ نۊکۊدیدی؟
کأرگردان ایوأردم پأ چسبأنه:
– قربأن!فقط ایتأ کوتأه نقش دأره!