اصطلاحات گیلکی

اصطلاحات به کار رفته در زبان گیلکی به همراه ترجمه

اصطلاحات گیلکی بخش اول

شامل 40 اصطلاح پرکاربرد

اصطلاحات گیلکی بخش دوم

شامل 30 اصطلاح پرکاربرد

اصطلاحات گیلکی بخش سوم

شامل 10 اصطلاح پرکاربرد

اصطلاحات گیلکی بخش چهارم

شامل 10 اصطلاح پرکاربرد