دسته کلمات

س

سئب : سیب سابانئن : ساباندن ساج : تابه چدنی سارغ : بقچه ساکوته : توله سگ سامانسر : خط مرزی سایه دی…

مطالعه بیشتر

ز

زء خرشه = اولین شیرگاو پس از زایش زَئله = زهره زِئن = زدن زاک = بچه ، فرزند زاما = داماد زانوغاب =…

مطالعه بیشتر

ر

ر : پسر راب : کرم حلزون راب ایشکن : پرنده ای حلزون خوار رادکفتن : به راه افتادن رادوار : رهگذر رار…

مطالعه بیشتر

د

داره : داس دار : درخت دار توک زنه : دارکوب دار خیار : خیار درختی داز : داس داغولگی : جر زدن دانسته…

مطالعه بیشتر

خ

خاب رگ : شقیقه خاج : برش خاجخاج : بریده بریده خاخور : خواهر خاخورزا : خواهر زاده خارانئن : خاراندن…

مطالعه بیشتر

چ

چ : به چی ، چی را چئار : چهار چَئسکی : سرماخوردگی چئن : چیدن چاپلا : کف چارپاچه : چهار زانو چاستن …

مطالعه بیشتر

ج

ج : از جَئده : جاده جاجیگا : جای خواب جادان : جادادن جادگادن : جا انداختن جار زئن : جار زدن جاکو :…

مطالعه بیشتر

ت

تئغ : تیغ تاب : طاقت تابستن : تابیدن تات : نام تیره ای در گیلان تاچه : یک کیسه یا جوال پر از کالا …

مطالعه بیشتر

پ

پئر : پدر پئلو : کنار پئلوان : پهلوان پئیز : پاییز پابسر گودن : از روی کسی یا چیزی رد شدن بدون تما…

مطالعه بیشتر