دسته کلمات

ی

حرف یاء (ی) یاد گیفتن : یاد گرفتن یارائی : جرات یارستن : جرات کردن یالغوز : مجرد یامان : ورم عمومی…

مطالعه بیشتر

ه

هاج هاجی : حاج حاجی ، پرستو هپرا : هذیان هتو : بی منظور ، همین گونه هچین : بیهوده هچین هچینه : مفت…

مطالعه بیشتر

و

وا : باید وابئن : بریدن وابون : بازشدن وابیشته : برآتش سرخ شده واپرسئن : پرسیدن واتاب : تغییر ، وا…

مطالعه بیشتر

ن

ناجه : آرزو ناخاخوری : خواهر ناتنی ناره : نعره ناشتن : نداشتن ناکتال : آخر سقف دهان نام آویر : نام…

مطالعه بیشتر

م

ماچی : بوسه مایی : ماهی مئخ : میخ مارمرد : شوهر مادر مَنده : گوساله مایی دسبیج : ماهی دودی مات : م…

مطالعه بیشتر

ک

کئخدا : کدخدا کئون:کدام یک کاپیتی : بدبیاری کاپیش : آبدزدک کاتیل : آرواره کاس چوم : زاغ چشم کاکوتی…

مطالعه بیشتر

ف

فئمستن : فهمیدن فاچم فاچم : دولا دولا فاچمانئن : دولا کردن فادافاگیر : بده بستان فارسئن : فرارسیدن…

مطالعه بیشتر

غ

غابدان : قهوه جوش غاپاس : توسری غاپ زئن : قاپیدن غاتی گودن : مخلوط کردن غاچ : برش غارکودن : قهر کر…

مطالعه بیشتر