آبکنار

اوستاد «قوامی » عزیز واستی

و آرزوی طول عومر اون ِ ره

آبکنار

تِه او مورداب ِ

آبه کاکائی یان ِ

غورصه یا

خَیَم

گُزگائن ِ موزیک ِ اَمرَ

ایجور ترانه ئی چأکُنم

کی اوستاد « قوامی »

اونَ بَخأنِه !

 

واگردان فارسی :

 

آبکنار

غصه ی

آن چلچله های مردابی ات را

می خواهم

با موزیک قورباغه ها

یک جور ترانه ای بسازم

که استاد « قوامی »

آن را بخواند !

 

 

اوستاد «قوامی » عزیز واستی

و آرزوی طول عومر اون ِ ره

آبکنار

تِه او مورداب ِ

آبه کاکائی یان ِ

غورصه یا

خَیَم

گُزگائن ِ موزیک ِ اَمرَ

ایجور ترانه ئی چأکُنم

کی اوستاد « قوامی »

اونَ بَخأنِه !

 

واگردان فارسی :

 

آبکنار

غصه ی

آن چلچله های مردابی ات را

می خواهم

با موزیک قورباغه ها

یک جور ترانه ای بسازم

که استاد « قوامی »

آن را بخواند !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید