آغوز پوشه

آغوز مغزان فوجید همّه شمه وَر

فوکــــودائید آغوز پوشَه آمِــــه پَر

حلا چی ، شمه اون سییا زوغالا

خَئیدی واسنید آمِــه دیمِـه سر!

 

واگردان فارسی :

 

مغز گردو ها همه را ریخته اید جلوی شما

پوست گردو ها را به دامان ما ریخته اید

حالا چه شده ، تازه سیاهی زغالتان را هم

می خواهید به صورت ما بمالید !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید