آفتاو پاماله

وامَجَ درَم

شَوَ

تا بییافم

آفتاو ِ پامالَه

 

واگردان فارسی :

 

می پویم شب را

تا بیابم

جای پای

آفتاب را

 

یک پاسخ ارائه کنید