آمِه سوفره

کار ِ وختانیم

کَل ِ خو

آمه سوفره ولی

مورجانه سوفره یه !

 

واگردان فارسی :

 

مواقع کار

خوک نریم

اما سفره ی ما

به کوچکی سفره ی مورچه است !

 

یک پاسخ ارائه کنید