آمِه مورغم

اَمان ! جه دسته دونیایه چاچولباز

پیــره زناکـــا مأنه ، هَـــی کنه ناز

نمأنِـــه روزیگار ، هلماله ئی جور

ئی روزم به ، آمِه مورغم ببه غاز !

واگرادن فارسی :

امان ! از دست دنیای فریبکار

مانندپیر زنی ست ، که هی ناز می کند

روزگار هرگز به یک حال نمی ماند

روزی می شود که مرغ ما هم ، غاز بشود !

* چچول یا چاچول یا چاچور در زبان گیلکی غرب گیلان نام نوعی مارمولک است که بدن تردی دارد و به راحتی کنده می شود.

یک پاسخ ارائه کنید