آپارتمان نیشتائیم

آپارتمان نیشتائیم

مصنوعی گول

باهارا باورده

آمِه خانه مئن !

 

واگردان فارسی :

 

ساکن آپارتمان شده ایم

گل مصنوعی

بهار را

به خانه ما فرا خوانده است !

 

 

 

یک پاسخ ارائه کنید