آ خ داوینچی

آخ داوینچی

چی خُب بؤ بئسابی

ناقاشی بوکؤدابی

مِه ژوکوند ِ گریه یَ

 

واگردان فارسی :

 

آخ داوینچی

چه خوب بود بودی و

نقاشی می کردی

گریه ی ِ ژوکوند مرا

 

یک پاسخ ارائه کنید