ابعاد بین المللی نهضت جنگل

زمینه های خارجی شکل گیری نهضت، تقابل نظامی هفت ساله این قیام با روس و انگلیس، طرح ایدئولوژی بین المللی اتحاد اسلام، تشکیل حکومت اتحاد اسلام، معاهدات با روس و انگلیس، مراودات با عثمانی و بلشویک ها، حضور افسران آلمانی، اتریشی و عثمانی، تشکیل حکومت جمهوری، مکاتبات بین المللی و در نهایت توافق شوروی و انگلیس در فروپاشی نهضت جنگل از مهمترین مواردی است که از دیدگاه بین المللی در نهضت جنگل قابل توجه است.

کشورهای خارجی، ساختار بین المللی و سیاست های استعماری قدرت های جهانی در شکل گیری و فروپاشی نهضت جنگل مؤثر بوده اند و به لحاظ قرار گرفتن نهضت جنگل در منطقه ژئوپلیتیک و برهه جنگ جهانی اول، منازعات، معاهدات و مراودات متعددی بین نهضت جنگل و چندین کشور مهم رخ داده که نشانگر ابعاد بین المللی این قیام و جنبش ضداستعماری می باشد.

بر اساس مطالعات دو ساله انجام شده برای نگارش این کتاب و طبق اسناد و ادله ارائه شده؛ نهضت جنگل یک نهضت ملی و اسلامی با کارکردها و اثرگذاری فراملی و حتی بین المللی بوده است. این کتاب تاریخی در 350 صفحه به صورت مصور، اسنادی و علمی در 9 فصل تدوین شده و به زوایا و ابعاد جدیدی از نهضت جنگل پرداخته است.

بررسی اوضاع داخلی و روابط خارجی ایران در دوران نهضت جنگل، تاثیر کشورهای خارجی در شکل گیری و تقویت نهضت جنگل، قراردادهای بین المللی مرتبط با نهضت جنگل، جایگاه اندیشه جهانی اتحاد اسلام در نهضت جنگل و بررسی استعمارستیزی به عنوان اولویت نهضت جنگل در شکل گیری و اقدامات این نهضت از جمله بخش های این کتاب است.

چرایی و چگونگی حضور افسران و نیروهای خارجی (آلمانی، اتریشی، عثمانیایی، چکسلواکی، لهستانی و …) در نهضت جنگل، چگونگی نفوذ تفکرات چپ در نهضت جنگل، ابعاد بین المللی نهضت در بیان شخصیت ها، روایت تاریخی منازعات و معاهدات نهضت جنگل با روسیه تزاری، انگلستان و شوروی و روابط تفکیکی نهضت جنگل با آلمان، عثمانی، اتریش، آذربایجان، فرانسه و …، از دیگر بخش های این کتاب است که در جهت تببین آن تلاش شده است.

مکاتبات بین المللی میرزاکوچک با شخصیت های خارجی، نقش کشورهای خارجی در فروپاشی نهضت، تاثیرات نهضت جنگل بر سایر کشورها و ساختار بین الملل، پاسخ به شبهات بین المللی پیرامون نهضت جنگل و درج تصاویر شخصیت های خارجی مرتبط با نهضت جنگل از بخش های مهم کتاب ˈابعاد بین المللی نهضت جنگلˈ است.

مجید رحمانی متولد 1359 در رشت و کارشناس ارشد روابط بین الملل است که از سوابق وی می توان به انتشار چندین مقاله فرهنگی، پژوهشی و مدیریت روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان (از سال 85 تا 90)و مدیریت ده ها جشنواره ، همایش و نمایشگاه فرهنگی استانی و ملی اشاره کرد.

یک پاسخ ارائه کنید