انوشیروان

انوشیروان شرف المعالی یک امیرزاده زیاری بود؛ که بعد از پدرش منوچهر به شرط دادن خراج به محمود غزنوی در سال ۴۲۳ هجری حکومت را در کودکی بدست گرفت

اما قدرت عملاً در اختیار ابوکالیجار رئیس سپاه بود. ابوکالیجار فرمانروای گرگان و طبرستان بود؛ مسعود غزنوی جانشین محمود به شرط ادامه پرداخت خراج حکومت او را ابقا کرد، اما ابو کالیجار از پرداخت خراج خودداری کرد و در سال ۴۲۶ قمری مسعود به گرگان و طبرستان حمله کرد و ابو کالیجار فرار کرد اما با عقب‌نشینی سپاه غزنه او بر قلمرو خود برگشت و با مسعود مصالحه کرد و پرداخت خراج را از نو تجدید کرد. بعد از مدتی انوشیروان ابوکالیجار را دستگیر کرد و خود به حکومت ادامه داد. به علت اوضاع ناآرامی که در آن دوران بر گرگان و طبرستان (محدوده حکومت زیاریان) حاکم بود طغرل گرگان را گرفت و با انوشیروان پیمان بست و به این ترتیب زیاریان تا اواخر قرن تحت امر طغرل (فرمانروای سلجوقیان) بر ولایت گرگان و طبرستان ادامه دادند.

یک پاسخ ارائه کنید