اوروزان

اوروزان کی بدوخوبا نانستیم
سه شاخه بادبانا نخ دوستیم

زه ئیم می خط بزه مشقانا پاکون
خوداجا شنبه صوب می مرگا خواستیم

——————————————-

برگردان فارسی

آن روزها

آن روزها … که بد را از خوب تمیز نمی دادم
و به به بادباک سه شاخه ای خود نخ می بستم

تکالیف باطل و خط خورده مدرسه ام را پاک می کردم
و صبح های هر شنبه مرگم را از خدا می خواستم …

یک پاسخ ارائه کنید