اوشکول

خَصه بخت « اوشکول »

خوفته داره

آغوز مغزه خابا

دیئن دَرِه !

وگردان فارسی :

خاصه بخت « اوشکول »

خوابیده است

خواب مغز گردو را

دارد می بیند !

* اوشکول : نام سنجابکی است ،که پوسته ی گردو را بر درخت سوراخ می کند و با خوردن مغز آن ،پوسته تهی گردو را بر درخت باقی می گذارد .

یک پاسخ ارائه کنید