اونه کلاه پشم ندانه

لاجونی گَب / یک-ته لاجونی مَثَل (ایشتو)

به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

موضوع: اونه کُلاه پشم نَدانه/ کلاه او پشم ندارد!

لاجونئین، وقتی اینن و ایشتونئن که یک نفر، چاخان دانه و خالی بندی کونه، ایشتو زئینن و گونَن:
” اونه گونی! / اونه کولا که پشم ندانه!”
راستی؛ چقد خوبه که، اَدم مورد اطمینون مردم ببون و اَ دَمه کلاه پشم بداره!
یک بار زندگی کونیم/ چقَد خوبه که همیشه مهربون ببیم و اَمه حرف ارزش بداره
شَمه خونه بدونین= خانه تون آباد باشد.

بامهرواحترام

 

یک پاسخ ارائه کنید