او زماتان

مَـرَ سَوَد دهـی تِــه پــوشته گازا

مِه ورجه ساو دهی تِه کُئنه دازا

او زماتان بوگـوذشته شِمِه سیر

کــرا طانِــه زئـــی ، آمِــه پییازا !

 

واگردان به فارسی :

 

به من نشان می دهی ، لثه های بالائی دندان پیشین ات را

پیش من داس کهنه ات را هی می سائی

اون زمان ها گذشت که سیر شما

داشت طعنه به پیاز ما می زد !

 

یک پاسخ ارائه کنید