اَجل وختی بایه

روباراَ آب بآمو دریا نانسته
ببرده عالماَ دونیا نانسته

اَجل وختی بآیه پیر شنو باز
دیمیره آب من گوزگا نانسته

—————————–
برگردان فارسی

اجل وقتی رسیده باشد …

آب رودخانه بالا آمده بی آنکه دریا بداند
و عالم را آب با خود برده بی آنکه دنیا بداند

اجل وقتی رسیده باشد شناگرپیر هم
در آب غرق خواهد شد بی آنکه بچه قورباغه بداند

یک پاسخ ارائه کنید