اَرا _ اورا

اَرا بولبول ِ چاب چاب

اورا کلاچان ِ قار قار

کلاچان وانالید

با قایده بَخأنه بولبول

 

واگردان فارسی :

 

از این سو چهچه بلبل

از آن سو قار قار کلاغ ها

کلاغ ها فرصت نمی دهندکه بلبل

حسابی آواز بخوانَد

 

یک پاسخ ارائه کنید