اَرسو دریا

می چومَه چالکایه نیگا نوکون

ایتا جولفه دریا جوخوفته نَهَه

اَرسو جَه

 

فارسی:

گودی چشمم را نگاه نکن

دریایی عمیق مخفی شده

از اشک

یک پاسخ ارائه کنید