اَویر

پابرانده اَویرم خیالˇمیاَن
صوبا کی بتن دوکونم
ظهراَ کی بچان فاکشم
غروبا
            ویسی قی بوکونم
من مرا گم:
               من مرا قرباناَ
              جه ریشه از ان شعر بکن
             کو اون ایتا پنجره
             کی دونیایا
             چاکوده چهارچوب میان
               خرابا کودی
            تا کویا مشد حسنˇ گاوا
           رخش بیدینی
       میرزایا
            رستم
پابرانده اَویرم
                خیال میاَن
حرفی نیه
             ناجه چوما دوَدم
            شعر دوما قیچی زنم
کلمه‏‌انا چی
کی مودام
بلندتر جه خوشانˇقد
          زبانˇ سر نیشینید

 

یک پاسخ ارائه کنید