ایتا خورَم روز وارشی

دوستان این اولین تجربه داستان نویسی بنده در زبان فارسی و گیلکی ست . امیدوارم به دیده ی اغماض بنگرید .

ایتا خورَم و خونَک روز، غوروب دم ِ کی هوا وارَش وارسته ، مِه زناک خؤ ر ِ اویتا اوتاق ِ مئن ، تیله وزیون َ واکودابؤ ،فیلم تامشا کودان دوبؤ . منم اَیتا اوتاق ِ مئن مِه ر ِ اینترنتَ فاندِرستن دوبؤم. هَه موقه مِه کارت شارژ زمات ِ اعتبار تمانا بؤست. بوگوفتم خاب سی دی یَ نَهَم ایتا موسیقی ی ِ گیلکی مِه ر ِ گوش دَمه ، سی دی ی َ بنــأم ایزره موسیقی گوش بدأم ، مِه کامپیوتر ِ کیس فِرت و فِرت صدا بوکود،کامپیوتر مِه شین لاپ جه کار دکفت ! ایپچه فیکرَ کؤدم بوگوفتم بد نییه بینیشنم ایــزره کیتاب خانی اَمـرَ ، مِـه سرَ گرمَ کُنم ، جه مِه کیتابخانه ، ایتا کیتاب اوسادم ، بالش َ بنأم مِـه تَک ِ جیر ، وراکَفتم ایزره کیتاب بخانَم ، ایدفا هَه تَنگ و لَنگِ مییانه برق بوشو . تاریکی مئن ، ورا کَفته لانَت بـه شیطان کودان دوبـؤم ، ایدَفا بیدأم زناک مِـه شین ، شَم باورده ، مِــه ر ِ شَم روشن َ کودان دره . جـــــه اون بَخاستَم بییا ایزره بوخوسیم ، حلا تـازه آمِـه ر ِ خوفتان دؤبیم ، ایدفا مِه موبایل زنگ بزأ ، گوشی اوسادم جواب بدأم ، بیدأم مِـــه برار ِ مَرَ گِـه دروازه ی َ واکُن ، دروازه ی َ واکودم بیدأم مِــه برار، مِه مار و خاخوران َاَمر بامؤیید آمِه خانه !

یک پاسخ ارائه کنید